Spaningar för 2020 i digitaliseringens spår

digitaliseringens spår

Fler börjar inse att digitalisering allt mer måste ses som en investering istället för en kostnad. Vi går från digitalisering som ett begrepp till att istället uppmärksamma områden som påverkas av digitaliseringen.

Comma spanar på tre områden som kommer att vara centrala i digitaliseringens spår: policyutveckling, ledarskap och AI.

Policyutveckling genom tillit
Förändringstakten är snabb. Vi behöver öppna upp för innovativa metoder för att hitta nya sätt att möta förändringarna på. Ett område under utveckling är policy, dvs när vi skapar riktlinjer och förhållningssätt. Allt fler insatser testas i liten skala, utvärderas noga och justeras sedan innan de eventuellt implementeras brett. Syfte och mål med varje insats är fortfarande centralt, men för att policyarbetet verkligen ska få effekt blir det lika viktigt att vi kan känna tillit och har en acceptans för misslyckanden. Innovationsklimatet behöver blir mer och inte mindre tillåtande.

En tydlig strategi för ledarskapet
Vid förändringsarbete blir det ännu viktigare med ett medvetet ledarskap. Ledningen behöver förstå utvecklingen i omvärlden och ha en tydlig strategi för verksamheten utifrån de förändrade förutsättningarna. Ledningen måste vara medveten om att den inte bara är en utvecklare utan också en central bärare av de värderingar och den kultur som ska prägla organisationen.

AI i EU
Nu ska EU satsa på AI. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, har uttalat att digitalisering är ett fokusområde för EU:s arbete framöver och man kommer läggas stor vikt vid satsningar på AI. För att driva på arbetet har man på EU-nivå tagit fram etiska riktlinjer för tillförlitlig AI och i det arbetet har två svenska forskare medverkat. Man kommer också se över det juridiska regelverket för att kunna göra AI tillgängligt. AI ska vara på allas läppar.