Reputation&Trust

Mer om Reputation&Trust

Vill du veta hur starkt anseende ert företag har – och om era intressenter kommer att stötta er om det blir en kris?

En organisation med redan lågt anseende som drabbas av en kris kan ha väldigt svårt att komma igen. Medan ett företag med högt anseende ganska snart efter en kris är tillbaka på tidigare nivåer av förtroende.

Reputation&Trust är en unik anseendemätning som på ett visuellt och konkret sätt mäter sambandet mellan en organisations anseende och hur dess intressenter förväntas agera utifrån detta. Genom att den även mäter intressenternas beteenden utifrån deras uppfattning om företaget och vilken faktor som mest påverkar intressentstödet, så ger den värdefull information som kan användas för att skapa ett mer attraktivt och lönsamt företag.

Mäter vilka faktorer som betyder mest

Modellen används för att analysera åtta olika aspekter av ett företags anseende, till exempel hur man uppfattar det när det gäller innovation, ansvarstagande och ledarskap. Den visar också hur benägna intressenterna är att köpa produkter och tjänster, arbeta för, investera i eller om de skulle stötta företaget i en krissituation. Och den mäter sambandet mellan anseende och intressentstöd samt vilka faktorer som betyder mest.

Mätningen kan med lite olika vinklar appliceras på olika intressentgrupper, både internt och externt. Till exempel kan den kompletteras med frågor till medarbetare för att få en djupare bild av deras syn på sin arbetsplats.

Den kan också anpassas till investerares krav och rapportering av ESG-kriterierna (Environmental, Social & Governance) vilket gör att ni även kan jämföra ert faktiska hållbarhetsarbete med hur väl ni lyckats kommunicera det. Modellens styrka är att det samtidigt finns en jämförbarhet mellan intressenterna och därmed en tydlig fingervisning om vilka ni lyckats bäst att nå.

Underlag för strategiskt arbete

Reputation&Trust är utvecklat av det finska företaget T-Media och har använts i femton år av många av de största företagen i Finland. Sedan tre år finns undersökningen tillgänglig i Sverige via oss på Comma och vi använder den som underlag för det strategiska kommunikationsarbetet för våra kunder.

Vill du veta mer om Reputation&Trust? →