Krisberedskap för tryggare återvinning

Alla känner väl igen de stora gröna insamlingsbehållarna som står på gator och torg runt om i landet? Förpackningsinsamlingen, FTI AB, har näringslivets uppdrag att samla in förpackningar så att de kan återvinnas. Den rikstäckande insamlingen sker dels via cirka 5 000 återvinningsstationer, dels hos ett stort antal fastigheter med totalt två miljoner hushåll.

 

På tio år har FTI:s insamling ökat med 55 procent och 2022 lämnades hela 553 000 ton förpackningar till återvinning. Det motsvarar 50 kilo per person. Logistiken kring tömning, städning och snöröjning är pulsådern i FTI:s verksamhet, ett maskineri som bara måste fungera, 365 dagar om året. Varje år töms FTI:s återvinningsbehållare 2,5 miljoner gånger, och deras återvinningstationer städas 527 000 gånger per år.


Förändrad spelplan
Sett ur krishanteringsperspektiv så finns det alltså mycket som skulle kunna gå fel. Lägg till det en pågående förändring av insamlingssystemet där kommunerna tar över ansvaret från 1 januari 2024.

För att utveckla och förbättra sin krisberedskap tog FTI hjälp av Comma. Med oss som stöd har de utvecklat sin krisplan, utbildat organisationen i krishantering och de använder även Commas krisapp CrisisPilot för att larma krisledningen i samband med olika händelser.

FTI och Commas samarbete inleddes med en workshop tillsammans med FTI:s ledning där vi gick igenom grunderna i krishantering och diskuterade vilka roller som FTI behöver i sin krisledning. Därefter togs en uppdaterad krisplan fram. Planen bygger på Commas välbeprövade mall men anpassades efter FTI:s verksamhet.


Stresstesta krisberedskapen
För att förankra planen och verifiera krisledningens funktionalitet genomförde man först en skrivbordsövning där vi gick igenom ett fiktivt scenario och den nya krisledningen fick berätta hur de skulle agera. Övningen utvärderades muntligt och skriftligt vartefter detaljer i planen justerades.

Senare hölls ytterligare en övning, den här gången med högre tempo och spelmoment där ”journalister”, allmänheten och andra intressenter ringde och satte press på krisledningen. Genom spelmomenten fick deltagarna öva på sin krishanteringsförmåga i skarpt läge och testa krishantering under stress.


Rustade för kris
Sammantaget har arbetet resulterat i en aktuell och funktionell krisplan, en ökad beredskap och en krisledning med tydliga roller och ansvar. Gruppens utveckling mellan de två krisövningarna har också varit betydande och både Comma och FTI anser nu att krisledningen på FTI är väl rustade för att hantera en kris.

 

Det har varit utvecklade att arbeta tillsammans med Comma för att stärka vår krisberedskap. Vi hoppas såklart att vi aldrig ska behöva uppleva en allvarlig kris, men om den trots det kommer, är vi förberedda och känner trygghet i både att vi har planer, rutiner och har tränat – och att vi har Comma som backup om vi behöver det.

– Malin Ryding, kommunikationschef på FTI