Högt anseende – den säkraste vägen till framgång

Avanza har nyligen redovisat ett rekordresultat. Men de är inte bara ekonomiskt framgångsrika, de har även ett starkt anseende, två saker som går hand i hand. Kommer du ihåg inom vilka dimensioner de är starkast? Och vad som skiljer finansbolagen i Sverige åt? Här kan du läsa mer.

Avanza har ett exceptionellt högt anseende, de ligger till och med högre än IKEA som toppar alla andra mätningar. Snittbetyget på 4,09 av 5,0 möjliga visar att Avanza gör väldigt mycket rätt, men eftersom uppfattningen om ett företag är en färskvara krävs alltid fortsatta insatser för att behålla en placering i toppen.

Ett immateriellt kapital

Ett gott anseende anses vara en av de viktigaste konkurrensfördelarna hos de mest framgångsrika företagen. I den senaste mätningen 2020 av finansbranschens anseende blev det genomsnittliga resultatet 3,46, något under helhetsbetyget för att anses vara godkänd.

Branschen som helhet uppfattas som ekonomiskt framgångsrik men svag när det gäller styrning och ansvar. De storbanker som ligger i botten av listan har väldigt låga resultat inom dessa dimensioner och det är även här som Avanza har mest utrymme för förbättring. Till skillnad från branschen i stort så uppfattas Avanza dock som innovativa med prisvärda produkter och tjänster, vilka är de dimensioner där de får absolut högst betyg.

Det genomsnittliga resultatet för alla undersökta finansbolag 2020

Anseendet påverkar intressenternas agerande

Det finns ett mycket starkt samband mellan uppfattningen om ett företag och hur intressenterna agerar i relation till det. Det gäller alla branscher. Det kan till exempel handla om hur intresserade de är av att söka jobb hos ett företag, investera i det eller köpa dess produkter och tjänster. Genom att mäta sitt anseende får företag kännedom om sina styrkor och svagheter samt hur dessa påverkar intressenternas beteende. Med den kunskapen kan företaget vidareutveckla sin verksamhet och sin kommunikation i rätt riktning för att nå affärsmålen.

I exemplet till höger ser vi att intressenternas beteende gentemot företaget är starkt när det kommer till att vilja köpa företagets produkter eller tjänster, men svagt när det gäller stöd i händelse av kris. Det innebär att företaget är väldigt sårbart om de skulle råka ut för en förtroendekris vilket i sin tur kan utlösa en försämring av anseendet i flera dimensioner. Ett sammanlagt betyg under 2,5 innebär stora svårigheter att upprätthålla en lönsam verksamhet och kräver omfattande insatser från företaget att återhämta sig ifrån.

En viktig konkurrensfördel

Modellen Reputation & Trust delar in anseendet i åtta olika dimensioner och mäter varje dimension individuellt. Du kan enkelt följa utvecklingen inom respektive dimension från år till år och benchmarka gentemot konkurrenter eller branschen i stort.

Syftet med Reputation & Trust är att få konkreta verktyg och insikter för att kunna arbeta med att höja anseendet och därmed öka möjligheterna att förbättra er lönsamhet och nå era affärsmål.

Vill du veta mer om ditt företags anseende och hur ni kan höja er? Är det någon dimension som du är extra intresserad av att veta hur ni ligger till inom?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.

Du kan också ta kontakt direkt med Ingrid Landahl, grundare av Comma, på ingrid@comma.se eller 070-657 33 34

Vill du läsa mer om Reputation&Trust? Klicka här!