05 Sep Landstingsförslaget som kan rita om Sverige

Utredaren Kent Johansson och hans kollegor på Indelningskommittén har presenterat ett förslag som kan komma att rita om den svenska samhällsorganisationen markant. Men vad innebär förslaget? Och hur kan det komma att påverka svensk sjukvård? Det var några av de frågor som diskuterades under Commas frukostseminarium.

seminariumUtredningsgruppen, som redan i somras lade fram sitt första delbetänkande, föreslår en ny regionindelning där vi går från dagens 21 län till 6 storregioner. Om förslaget blir verklighet kan Sveriges nuvarande landstingsindelning upphöra att existera så snart som 2019.

– Vi vill medverka till en samhällsorganisation som innebär att vi kan få utvecklingskraft till hela landet. I dag sker väldigt mycket av koncentrationen till storstadsregionerna där mycket av den ekonomiska kraften finns. Och befolkningskonstellationen kommer bara att öka om vi inte gör något, sa Kent Johansson, vice ordförande i Indelningskommittén.

Ser positivt på förslaget
På Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ser man positivt på förslaget och skriver i ett remissvar att en indelning bestående av sex regioner ger bättre förutsättningar för att nå en ändamålsenlig organisationsstruktur som bär tunga investeringar framåt.

– Vi står inför demografiska utmaningar med en starkt växande och åldrande befolkning. Gör vi ingenting nu så väntar skattehöjningar, sa Roger Molin, erfaren sjukvårdsanalytiker och ansvarig på SKL för regionindelningens inverkan på hälso- och sjukvården.

Liksom Indelningskommittén menar Roger Molin att färre regioner skulle innebära att statliga verk får bättre förutsättningar för att skapa faktisk tillväxt regionalt. Men han var även tydlig med att organisationsförändringen måste förenas med en idé kring hur man också förbättrar verksamheten.

– Det finns givetvis även en risk med en sådan här stor organisationsförändring som innebär att man har fullt sjå med själva förändringen och tappar fokus från annat. Det är därför viktigt att man tidigt förenar förändringen med en tydlig verksamhetsidé, sa Roger Molin.

Stor betydelse för den svenska sjukvården
På Läkemedelsindustriföreningen, Lif, som idag representerar över 70 läkemedels- och forskningsföretag i Sverige, välkomnar man den nya utredningen.

– Det här är en av de utredningar som vi tycker har potential att ha störst betydelse för den svenska sjukvården. Dagens samhällsorganisation är ineffektiv, tidskrävande och icke-ändamålsenlig vilket gör att den medicinska och vetenskapliga utvecklingen åsidosätts, sa Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

Han menar vidare att förslaget är av särskilt stor vikt för den specialiserade och högspecialiserade vården.

– För primärvården spelar det förmodligen ingen större roll om det är 21 eller 6 landsting, men för den specialiserade vården är det av väldigt stor betydelse att vi får till en förändring, och för den högspecialiserade vården är samordning än viktigare.

Mycket arbete kvarstår
Panelen var enstämmigt överens om att Sverige behöver en ny regionuppdelning, men var samtidigt tydlig med att arbetet inte slutar vid en eventuell omstrukturering.

– Det är absolut inte självskrivet att allt inom svensk sjukvård skulle bli bättre med en ny regionindelning, men färre regioner skulle underlätta för viktiga åtgärder att träda i kraft, sa Jonas Vikman.

Han valde även att belysa flera andra utmaningar som den svenska sjukvården står inför.

– Vi måste även ställa oss frågan; Om vi ritar om kartan, vad ska vi fylla den med för innehåll? Hur når vi bästa möjliga samverkan mellan offentlig sektor och industri? Och hur samverkar vi med de internationella koncernerna för att öka svensk konkurrenskraft internationellt?

Sista ordet
Kent Johansson fick sista ordet när han avslutningsvis svarade på frågan om hur stora möjligheterna är att Indelningskommitténs förslag faktiskt går hela vägen och genomförs.

– Det här kommer nog att gå bra, sa han med ett leende på läpparna.

Läs mer om delbetänkandet här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201648/